ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการ เขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบน มาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย